RECOGIDA LIBROS DE LA XARXA

Belvolgudes families,
A partir del dia 16 de juny es procedirà a la recollida de llibres de text a l'alumnat pertanyent al banc de llibres.

La recollida dels llibres es realitzarà en horari de 9 a 13 h EN LA CASA DEL CONSERGE i sols es podrà accedir d'un en un, el lliurament es realitzarà per ordre d'arribada, respectant la distància adequada i amb mascareta.

ELS LLIBRES S'HAN DE PORTAR EN UNA BORSA DE PLÀSTIC TANCADA, AMB UN FULL PEGAT A LA BORSA QUE INDIQUE EL NOM DE L'ALUMNE/A, CURS, GRUP I LA RELACIÓ DETALLADA DE TOTS ELS LLIBRES QUE LLIUREN. HAN DE DUR TAMBÉ LES DOS CÒPIES, PRÈVIAMENT DESCARREGADES I EMPLENADES, DE L'IMPRÉS QUE S'ADJUNTA.

ELS LLIBRES S'HAN D'ENTREGAR, EN LES MILLORS CONDICIONS POSSIBLES, EN CAS CONTRARI ES PENDRAN LES MESURES OPORTUNES

Gràcies per la seua col·laboració.

__________________________________________________________________________

Queridas familias,

A partir del día 16 de junio se procederá a la recogida de libros de texto al alumnado perteneciente al banco de libros.

La recogida de los libros se realizará en horario de 9 a 13 h EN LA CASA DEL CONSERJE y solo se podrá acceder de uno en uno, la entrega se realizará por orden de llegada, respetando la distancia adecuada y con mascarilla.

LOS LIBROS SE HAN DE TRAER CON UNA BOLSA DE PLÁSTICO CERRADA CON UNA HOJA PEGADA A LA BOLSA QUE INDIQUE EL NOMBRE DEL ALUMNO/A, CURSO, GRUPO Y LA RELACIÓN DETALLADA DE TODOS LOS LIBROS QUE ENTREGA. DEBEN TRAER TAMBIÉN LAS DOS COPIAS, PREVIAMENTE DESCARGADAS Y RELLENADAS, DEL IMPRESO DE ENTREGA ADJUNTO.

LOS LIBROS SE HAN DE ENTREGAR EN LAS MEJORES CONDICIONES POSIBLES, EN CASO CONTRARIO SE TOMARÁN LAS MEDIDAS OPORTUNAS

Gracias por su colaboración.

DIA/DÍA

GRUPS/GRUPOS

DIMARTS 16 DE JUNY /MARTES 16 DE JUNIO

4 ESO A, B, C, PR4       IMPRESO PARA DESCARGAR

DIMECRES 17 DE JUNY /MIÉRCOLES 17 DE JUNIO

1 ESO A, B, C, D, E       IMPRESO PARA DESCARGAR

DIJOUS 18 DE JUNY/JUEVES 18 DE JUNIO

2 ESO A, B, C, D           IMPRESO PARA DESCARGAR

DIVENDRES 19 DE JUNY/VIERNES 19 DE JUNIO

3 ESO A, B, C, D, PMAR     IMPRESO PARA DESCARGAR

DILLUNS 22 DE JUNY /LUNES 22 DE JUNIO

Aquell alumnat que EXCEPCIONALMENT I AMB JUSTIFICACIÓ no haja pogut vindre en el seu horari /Aquel alumnado que EXCEPCIONALMENTE Y CON JUSTIFICACIÓN no haya podido venir en su horario

 

Es recorda que els llibres s'han de lliurar folrats, sense anotacions i sense fulles d'anotacions intercalades.

* Se recuerda que los libros se han de entregar forrados, sin anotaciones y sin hojas de apuntes intercaladas.