Benvinguts al departament de Dibuix - Plàstica

ADAPTACIONS Departament d’Educació Plàstica i Visual (COVID-19)

En front de la situació educativa excepcional que estem vivint i després de reflexionar sobre les orientacions donades pel Centre i la Conselleria d'Educació, el Departament de Plàstica us informa sobre novetats als criteris de qualificació, adaptació de les programacions i recuperació de pendents durant aquesta situació nova:
 

1.CRITERIS DE QUALIFICACIÓ PER A TOTS ELS CURSOS (ESO I BATXILLERAT)

- Els criteris d'avaluació prevists per al curs seran els referits a la primera i segona avaluació, reduïts als mínims que permeten aconseguir les competències clau per a aquest període, i allò desenvolupat en el tercer trimestre com a millora d’allò realitzat.

- L'avaluació final del curs 2019/2020 es conformarà amb els resultats de la primera i segona avaluació, i, en el seu cas, amb la millora de la tercera avaluació.

- D'acord amb el criteri de que la tercera avaluació sols pot ser una millora de la nota final, les tasques i proves fetes al llarg de la tercera avaluació (abans i durant el confinament) podran pujar fins a dos punts respecte a la nota final.

- En referència a la tercera avaluació, es farà constar l’actitud, interés i esforç de l’alumnat en el periode de treball de l’activitat educativa no presencial.


2. ADAPTACIONS DE PROGRAMACIONS

- La continuïtat del procés d'ensenyament i aprenentatge de l'alumnat en el tercer trimestre emfatitzarà el treball de consolidació, recuperació o reforç dels aprenentatges assolits en els dos primers trimestres que es consideren bàsics per a la progressió de la matèria, dirigits al desenvolupament de les competències clau i al fet que l'alumnat assolisca progressivament major grau d'autonomia i responsabilitat personal.

- Per a l'alumnat de 1r curs de Batxillerat, una vegada garantit l'objectiu doble de reforç i consolidació descrit en els paràgrafs anteriors, s’incorporaran alguns continguts estrictament essencials que no s'hagen vist fins al moment, assegurant l'accessibilitat als mateixos en condicions òptimes i iguals per a tot l'alumnat.

- Per a l'alumnat de 2n de batxillerat s’incorporaran nous continguts considerats imprescindibles per a la realització de l’EBAU, tenint en compte, d'una banda, allò treballat en cada matèria al llarg del present curs i, per una altra, les orientacions previstes en els acords de la Comissió gestora de l’EBAU.


3. RECUPERACIÓ DE PENDENTS

L’alumnat amb l’Educació Plàstica i Visual pendent d’altres cursos (ESO) lliurarà un dossier práctic, ajustat a treballar i aconseguir els continguts mínims del curs pendent.

El dossier es lliurarà a la cap de departament via correu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

El departament facilitarà el dossier a l’alumnat amb la pendent d’altres cursos, directament a l’alumne/a o a través de les tutores/tutors.

Qualsevol dubte sobre pendents o dubtes en la realització del dossier es pot consultar al correu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

En Batxillerat no hi ha cap alumne amb la matèria pendent d’altres cursos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joomla templates by Joomlashine